Thông tin liên lạc

sđt: 775 418 854 – y tá Hlavatá

777 488 854 - recepcey táŠerhaklová

773 767 728 - rehabilitace Bc. et. Mgr. Berná

E-mail: info@drbenc.cz

Bác sĩ: MUDr. Marie Bencová

Bác sĩ: MUDr. Eduard Benc

Loučovice 290, 382 76 Loučovice
IČ: 46622837
Kinh doanh cá thể theo luật khác với Đạo luật Thương mại và Đạo luật Nông nghiệp, không được đăng ký trong Sổ đăng ký Thương mại.

Biểu mẫu liên hệ

bản đồ của các phòng khám