Hợp đồng với bảo hiểm y tế

Chúng tôi có hợp đồng với hầu hết các công ty bảo hiểm y tế công cộng: 111, 205, 211, 207, 201

  • 111 hãng bảo hiểm VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna)
  • 201 hãng bảo hiểm Quân đội VoZP (Vojenská zdravotní pojišťovna)
  • 205 hãng bảo hiểm Công nhiệp ČPZP (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
  • 207 hãng bảo hiểm OZP (Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví)
  • 211 hãng bảo hiểm ZPMVCR (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR)

Hiện nay chúng tôi không có bất kỳ hợp đồng nào khác với các công ty bảo hiểm thương mại (như bảo hiểm PVZP, a.s. hoặc các công ty bảo hiểm khác cung cấp các sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của Cảnh sát ngoại kiều để xin thị thực, chẳng hạn như bảo hiểm AXA - Inter Partner Assistance, MAXIMA, SLAVIA, UNIQA). Có nghĩa rằng, chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những bệnh nhân có "thẻ trắng" với tư cách là người tự chi trả phí khám bệnh.

Những bệnh nhân không có bảo hiểm y tế công cộng, phải tự trả phí khám bệnh cho dịch vụ chăm sóc của chúng tôi

  • pojistovny